BG    EN
  начало       карта на сайта
ISO 9001:2008
 
 
назад
   Отчитане, документиране и осчетоводяване на всички разходи

Клиентите получават месечни фактури с детайлно описани услуги и консумативи. Може да им бъде издадена и фактура с всички разходи /концентрирани в едно перо/ и допълнително описание към нея /по желание на всеки един клиент/.
Но не само клиентите се интересуват от детайлите – те са обект на проучване и анализи и от страна на ръководството на компанията. Ако разполагате с два сходни офиса и за единия се генерират по–високи разходи, преди още да сте се обърнали към нас, ще открием причината и ще съдействаме за намаляването им (ако е разумно).
Компанията ни е изградила журнална система за входящите обаждания и извършва подробни вписвания на всички видове извършени дейности и вложени консумативи.

Наред с журналната система се поддържа и план, с вписвания за бъдещи дейности, с неоспорима важност:
Целта е статусът на сградата или офиса да се проверяват регулярно - като чрез проверката се постигат определени предимства за собственика или наемателя:
за нас услуги ползи партньори клиенти контакти